Kontakt
  The clean solution

  Prohlášení o ochraně údajů

  Prohlášení o ochraně údajů

  Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti MEIKO mimořádně velký význam. Používání internetových stránek společnosti MEIKO je zásadně možné bez uvádění jakýchkoliv osobních údajů. Pokud si ovšem dotyčná osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nutné zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nutné, a pokud pro takové zpracování neexistuje právní základ, obecně si vyžádáme souhlas dotčené osoby.

  Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, dotčené osoby, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu se specifickými národními ustanoveními o ochraně osobních údajů platnými pro společnost MEIKO. Pomocí prohlášení o ochraně údajů chce naše společnost informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů. Dále jsou dotčené osoby prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informovány o svých právech.

  Společnost MEIKO realizovala jako osoba odpovědná za zpracování osobních údajů řadu technických a organizačních opatření pro zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu má každá dotčená osoba možnost, předávat nám osobní údaje jiným alternativním způsobem, například telefonicky.

  1. Stanovení pojmů

  Politika ochrany osobních údajů společnosti MEIKO je založena na terminologii použité v evropských směrnicích a nařízeních při vydávání Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

  V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

  • a)    osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli informace vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "dotčená osoba"). Za identifikovatelnou je považována taková fyzická osoba, kterou je možno identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, k on-line identifikátoru nebo jedné či více speciálních atributů, které odrážejí fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

  • b)    Dotčená osoba

  Dotčenou osobou je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává osoba odpovědná za zpracování.

  • c)    Zpracování

  Zpracování je jakýkoliv proces provádění s pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo každý sled postupů v souvislosti s osobními údaji, jako je shromažďování, sběr, organizování, uspořádání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, dotazování, použití, zveřejnění předáním, šíření nebo jiné formy poskytování, srovnávání nebo propojování, omezení, vymazání nebo zničení.

  • d)    Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

  • e)    Profilování

  Profilování je jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k posouzení či predikci určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa pobytu nebo změny místa pobytu této fyzické osoby.

  • f)     Pseudoanonymizace

  Pseudoanonymizace je zpracování osobních údajů způsobem, při kterém již nelze osobní údaje bez pomoci dalších informací přiřadit ke konkrétní dotčené osobě, pokud budou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a budou podléhat technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebude možno přiřadit identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

  • g)    Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování

  Odpovědná osoba nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiné místo, které samostatně nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny unijním právem nebo právními předpisy členských států, může být odpovědná osoba, resp. určitá kritéria pro jeho jmenování, upravena podle unijního práva nebo podle práva členských států.

  • h)    Smluvní správce

  Smluvní správce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje z pověření odpovědné osoby.

  • i)      Příjemce

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, bez ohledu na to, zda se v jejím případě jedná o třetí osobu či nikoliv. Za příjemce však nejsou považovány úřady, které mohou v rámci určitého pověření k vyšetřování v souladu s unijním právem nebo právem členského státu obdržet osobní údaje.

  • j)      Třetí osoba

  Třetí osoba je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jakýkoli subjekt jiný než dotčená osoba, odpovědná osoba, smluvní správce a osoby, které jsou pod přímým dohledem odpovědné osoby nebo smluvního správce oprávněny ke zpracování osobních údajů.

  • k)    Poskytnutí souhlasu

  Souhlas je jakýkoli informovaný, srozumitelný, dobrovolný projev vůle dotčené osoby pro určitý případ ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým dotčená osoba dává na vědomí, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

  2. Jméno a adresa osoby odpovědné za zpracování

  Osobou odpovědnou ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů je:

  MEIKO Clean Solutions Czech s.r.o
  Voctářova 2449/5
  Libeň (Praha 8), 180 00 Praha
  Hlavní město Praha,
  Česká republika
  Mobile: +420 774 441 660

  E-Mail:office@meiko.cz

  3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu údajů

  Pověřencem pro ochranu údajů osoby odpovědné za zpracování je:

  Ernst Mraz
  Tel.: +43 (1) 6992039 – 26
  ernst.mraz@meiko.at

  Každá dotčená osoba se může kdykoli obrátit na našeho pověřence pro ochranu údajů s jakýmikoli otázkami nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

  4. Soubory Cookies

  Internetové stránky společnosti MEIKO používají soubory cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou v počítačovém systému odkládány a ukládány prostřednictvím internetového prohlížeče.

  Soubory cookie používají četné internetové stránky a servery. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečným identifikátorem cookie. Skládá se z posloupnosti znaků, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům odlišit individuální prohlížeč dotčené osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jednoznačného ID cookie je možno znovu rozpoznat a identifikovat určitý internetový prohlížeč.

  Díky používání souborů cookie může společnost MEIKO uživatelům těchto internetových stránek poskytovat uživatelsky příjemnější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

  Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve prospěch uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat znovu uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je, usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel internetové stránky, která používá cookies, nemusí například zadávat svá přihlašovací údaje při každé návštěvě stránek, protože je internetová stránka převeze ze souboru cookie uloženého v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

  Dotčená osoba může kdykoli zabránit ukládání souborů cookie našimi internetovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale zakáže ukládání cookies. Dále lze uložené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo pomocí jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud dotčená osoba deaktivuje ukládání souborů cookie v použitém internetovém prohlížeči, nemusí být plně použitelné všechny funkce našich internetových stránek.

  5. Shromažďování obecných údajů a informací

  Internetová stránka společnosti MEIKO shromažďuje při každém otevření internetové stránky dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem celou řadu obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace jsou ukládány v protokolových souborech serveru. Mohou být shromažďovány (1) typy a verze použitých prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, ze které přístupový systém přistupuje k našim webovým stránkám (tzv. referenční služby), (4) dílčí webové stránky, přes které je přistupující systém navigován na naše stránky, (5) datum a čas přístupu na internetovou stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, používané pro odvrácení útoků na naše systémy informačních technologií.

  Při používání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost MEIKO žádné závěry ohledně dotčené osoby. Tyto informace jsou používány (1) pro konkrétní poskytování obsahu našich internetových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich internetových stránek a reklamy na nich, (3) pro zajištěné trvalého fungování našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, jakož i (4) pro poskytování údajů orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné v případě trestního řízení v případě kybernetického útoku. Tyto anonymně shromážděné údaje a informace jsou proto společností MEIKO vyhodnocovány jednak statisticky a dále s cílem, zvýšit ochranu údajů a bezpečnost dat v naší společnosti, aby byla zajištěna optimální míra ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje protokolových souborů na serveru jsou ukládány odděleně od veškerých osobních údajů uvedených dotčenou osobou.

  6. Předplatné našeho informačního zpravodaje

  Na internetových stránkách společnosti MEIKO je uživatelům nabídnuta možnost, přihlásit se k odběru informačního zpravodaje společnosti. To, které osobní údaje jsou při objednávání informačního zpravodaje předávány osobě odpovědné za zpracování, vyplývá ze zadávací masky použité pro tento účel.

  Společnost MEIKO informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím informačního zpravodaje v pravidelných intervalech o nabídkách společnosti. Dotčená osoba může informační zpravodaj naší společnosti obdržet pouze tehdy, pokud (1) má dotčená osoba platnou e-mailovou adresu a (2) pokud se dotčená osoba zaregistrovala k odběru informačního zpravodaje. Z právních důvodů je prostřednictvím procedury double opt-in na e-mailovou adresu zadanou dotčenou osobou nejprve zaslán potvrzovací email. Tento potvrzovací e-mail slouží k ověření skutečnosti, zda majitel e-mailové adresy jako dotčená osoba autorizoval příjem zpravodaje.

  Při přihlašování k odběru zpravodaje uložíme dále IP adresu počítačového systému použitého dotčenou osobou v době registrace, přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP), a datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro zpětné vysledování (možného) zneužití e-mailové adresy dotčené osoby k pozdějšímu datu, a slouží tak jako právní záruka pro osobu odpovědnou za zpracování.

  Osobní údaje získané v souvislosti s registrací k odběru informačního zpravodaje budou používány výhradně k zasílání informačního zpravodaje. Příjemci zpravodaje mohou být dále upozorněni e-mailem tehdy, pokud by to bylo nezbytné pro provoz služby zpravodaje nebo příslušnou registraci, jak by tomu mohlo být v případě změn nabídky zpravodaje nebo technických okolností. Osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání informačních zpravodajů nebudou předány třetím osobám. Objednávku zasílání našeho informačního zpravodaje může dotčená osoba kdykoliv vypovědět. Souhlas s ukládáním osobních údajů, který nám dotčená osoba udělila za účelem zasílání informačního zpravodaje, je možno kdykoliv odvolat. Za účelem odvolání uděleného souhlasu se v každém informačním zpravodaji nachází odpovídající odkaz. Dále existuje možnost, odhlásit se ze zasílání informačního zpravodaje kdykoliv také přímo na internetových stránkách osoby odpovědné za zpracování, nebo to sdělit osobě odpovědné za zasílání za zpracování jiným způsobem.

  7. Sledování při odběru novinek

  Informační zpravodaje společnosti MEIKO obsahují tzv. webové majáky. Webový maják je miniaturní grafika, která je vložena e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML, a umožňuje tak záznam souborů protokolu a analýzu souborů protokolu. To umožňuje provádění statistického vyhodnocování úspěchu nebo neúspěchu online marketingových kampaní. Na základě integrovaných webových majáků dokáže společnost MEIKO zjistit, zda a kdy dotčená osoba e-mail otevřela, a které odkazy nacházející se v mailu dotčená osoba otevřela.

  Takovéto osobní údaje shromážděné prostřednictvím webových majáků obsažených v bulletinech budou osobou odpovědnou za zpracování uchovávány a vyhodnocovány za účelem optimalizace doručování informačních bulletinů a lepšího přizpůsobení obsahu budoucích informačních bulletinů podle zájmů dotčené osoby. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám. Dotčené osoby mají právo, příslušné prohlášení o souhlasu provedené prostřednictvím procedury double opt-in kdykoli odvolat. Po odvolání jsou tyto osobní údaje osobou odpovědnou za zpracování údajů smazány. Odhlášení ze zasílání informačních zpravodajů interpretuje společnost MEIKO automaticky jako odvolání.

  8. Možnost kontaktování prostřednictvím internetové stránky

  Internetová stránka společnosti MEIKO obsahuje na základě zákonných předpisů údaje, které umožňují rychlé elektronické kontaktování naší společnosti a bezprostřední komunikaci s námi, což rovněž zahrnuje obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud dotčená osoba kontaktuje e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů, jsou osobní údaje odeslané dotčenou osobou automaticky uloženy. Takovéto osobní údaje předané dotčenou osobou na dobrovolné bázi jsou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování dotčené osoby. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám.

  9. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

  Osoba odpovědná za zpracování zpracovává a ukládá osobní údaje dotčených osob pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu uložení nebo pokud je to předpokládáno tvůrci evropských směrnic a nařízení nebo jiných zákonů nebo předpisů, kterým osoba odpovědná za zpracování podléhá.

  Pokud účel uložení pomine, nebo pokud uplyne lhůta pro ukládání předepsaná evropskými směrnicemi nebo nařízeními nebo jinou legislativou, jsou osobní údaje rutinním způsobem zablokovány nebo smazány v souladu se zákonnými předpisy.

  10. Práva dotčené osoby

  • a)    Právo na potvrzení

  Každá dotčená osoba má v souladu s evropskými směrnicemi a nařízeními právo, požadovat od osoby odpovědné za zpracování potvrzení o tom, zda zpracovává příslušné osobní údaje. Pokud chce dotčená osoba toto právo na potvrzení využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  • b)    Právo na informace

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, získat od osoby odpovědné za zpracování bezplatnou informaci o osobních údajích uložených o jeho osobě a kopii této informace. Dále má dotčená osoba podle evropských směrnic a nařízení právo na sdělení následujících informací:

  o    účely zpracování

  o    kategorie osobních údajů, které jsou zpracovány

  o    příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo ještě budou zveřejněny osobní údaje, zejména příjemci ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací

  o    pokud je to možné, plánovaná doba trvání, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby trvání

  o    existence práva na opravu nebo smazání osobních údajů, které se jí týkají nebo práva na omezení zpracování osobou odpovědnou za zpracování nebo práva na námitku proti tomuto zpracovávání

  o    existence práva na stížnost u dozorujícího úřadu

  o    pokud nejsou osobní údaje shromažďovány u dotčené osoby: Všechny dostupné informace o původu údajů

  o    existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - minimálně v těchto případech – vypovídající informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na dotčenou osobu

  Dále má dotčená osoba právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak je, má dotčená osoba právo, obdržet informaci o vhodných zárukách v souvislosti s tímto předáním.

  Pokud chce dotčená osoba toto právo na informaci využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  • c)    Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, požadovat neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Dále má dotčená osoba právo požadovat s přihlédnutím k účelům zpracování doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

  Pokud chce dotčená osoba toto právo na potvrzení využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  • d)    Právo na smazání (právo být zapomenut)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, požadovat od osoby odpovědné za zpracování, aby byly její příslušné osobní údaje neprodleně smazány, pokud je splněn jeden z následujících důvodů a pokud se zpracování nevyžaduje:

  o    Osobní údaje byly získány nebo jinak zpracovávány pro účely, pro které již nejsou nutné.

  o    Dotčená osoba odvolá svůj souhlas, na kterém bylo zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR založeno a chybí jiný právní základ pro zpracování.

  o    Dotčená osoba podá čl. 21 odst. 1 GDPR námitku proti zpracovávání a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování nebo dotčená osoba podá námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

  o    Osobní údaje byly zpracovávány neoprávněně.

  o    Smazání osobních údajů je nutné pro splnění právního závazku podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědná osoba podléhá.

  o    Osobní údaje byly získány ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  Pokud platí některý z výše uvedených důvodů a dotčená osoba chce zajistit vymazání osobních údajů uložených u společnosti MEIKO, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec společnosti MEIKO zajistí, aby bylo požadavku na vymazání neprodleně vyhověno.

  Pokud společnost MEIKO osobní údaje zveřejnila a pokud je naše společnost jako odpovědná osoba podle čl. 17 1 GDPR zavázána ke smazání osobních údajů, pak společnost MEIKO při zohlednění dostupné technologie a implementačních nákladů realizuje přiměřená opatření, a to i technického charakteru, aby odpovědné za zpracování údajů, které zpracovávají zveřejněné osobní informace, informovala o tom, že si dotčená osoba od těchto ostatních osob odpovědných za zpracování vyžádala smazání všech odkazů na její osobní údaje nebo kopií či replikací těchto osobních údajů, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec společnosti MEIKO v jednotlivých případech zajistí vše potřebné.

  • e)    Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, požadovat od osoby odpovědné za zpracování omezení zpracování, pokud je splněn některý z následujících předpokladů:

  o    Dotčená osoba rozporuje správnost osobních údajů, a to po dobu, která odpovědné osobě umožňuje prověřit správnost osobních údajů.

  o    Zpracování je neoprávněné, dotčená osoba odmítne smazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení používání osobních údajů.

  o    Odpovědná osoba osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, dotčená osoba je však potřebuje pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  o    Dotčená osoba podala námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není zřejmé, zda oprávněné důvody odpovědné osoby převládají nad důvody dotčené osoby.

  Pokud platí některý z výše uvedených předpokladů a dotčená osoba chce zajistit omezení osobních údajů uložených u společnosti MEIKO, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. Zaměstnanec společnosti MEIKO zajistí omezení zpracování.

  • f)     Právo na přenositelnost dat

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, získat od osoby odpovědné za zpracování osobní údaje, které se jí týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Má také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení ze strany odpovědné osoby, které byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a zpracování probíhá prostřednictvím automatizovaných procesů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, který byl na odpovědnou osobu přenesen.

  Dále má dotčená osoba při výkonu svého práva na přenositelnost dat podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo zajistit, aby byly osobní údaje přeneseny přímo odpovědnou osobou jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky realizovatelné, a pokud tím nebudou negativně ovlivněna práva a svobody jiných osob.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat se může dotčená osoba kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti MEIKO.

  • g)    Právo na námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, podat na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f GDPR z důvodů, které vyplývají z jejich zvláštní situace, kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají. To platí rovněž pro profilování založené na tomto ustanovení.

  Společnost MEIKO osobní údaje v případě námitky již nebude dále zpracovávat, ledaže bychom pro naše zpracování prokázali naléhavé důvody vyžadující ochranu, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami dotčené osoby, nebo pokud by zpracování podléhalo uplatňování, výkonu nebo hájení právních nároků.

  Pokud společnost MEIKO zpracovává osobní údaje za účelem provozování cílené reklamy, má dotčená osoba právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí také pro profilování, pokud má s takovou přímou reklamou spojitost. Pokud dotčená osoba podá vůči společnosti MEIKO v souvislosti se zpracováním pro účely přímé reklamy námitku, nebude společnost MEIKO osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

  Navíc má dotčená osoba právo aby z důvodů, které vyplývají z její zvláštní situace, podala námitku proti příslušnému zpracování osobních údajů, které je ve společnosti MEIKO prováděno za účelem ekonomického nebo historického bádání nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, ledaže by bylo takovéto zpracování nutné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu.

  Pro výkon práva na námitku se může dotčená osoba obrátit na kteréhokoliv pracovníka společnosti MEIKO nebo jiného pracovníka. Dotčená osoba má rovněž právo, aby v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, svobodně uplatnila své právo na námitku prostřednictvím automatizovaných postupů, při kterých jsou používány technické specifikace.

  • h)    Automatizované rozhodování v jednotlivém případě včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, nepodléhat rozhodování založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo jí podobným způsobem významně ovlivňuje, pokud rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo (2) je přípustné podle právních předpisů Unie nebo členských států, kterým podléhá odpovědná osoba, a tyto právní předpisy obsahují přiměřená opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby nebo (3) proběhlo s výslovným souhlasem dotčené osoby.

  Pokud je rozhodnutí (1) nutné pro uzavření nebo splnění smlouvy mezi dotčenou osobou a odpovědnou osobou nebo (2) pokud je realizováno s výslovným souhlasem dotčené osoby, přijme společnost MEIKO přiměřená opatření pro zachování práv a svobod a oprávněných zájmů dotčené osoby, k čemuž patří minimálně právo na zajištění zásahu osoby ze strany odpovědné osoby, na vysvětlení stanoviska a na napadnutí rozhodnutí.

  Pokud chce dotčená osoba využít práva v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  • i)      Právo na odvolání souhlasu z hlediska právní ochrany údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má podle evropských směrnic a nařízení právo, odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud chce dotčená osoba využít svého práva na odvolání souhlasu, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování.

  11. Ochrana dat v případě žádostí o místo a při výběrových řízeních

  Osoba odpovědná za zpracování shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů za účelem realizace procesu žádosti o místo. Zpracování může být prováděno i elektronickou cestou. Je tomu tak zejména tehdy, pokud uchazeč předá příslušné podklady k žádosti o místo osobě odpovědné za zpracování elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím formuláře na internetové stránce. Pokud osoba odpovědná za zpracování s žadatelem uzavře pracovní smlouvu, jsou předané údaje uloženy pro účely realizace pracovního poměru při zohlednění zákonných předpisů. Pokud osoba odpovědná za zpracování s uchazečem neuzavře pracovní smlouvu, jsou podklady uchazeče o místo dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí žádosti automaticky smazány, pokud smazáním nebudou porušeny jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v procesu podle Zákona o rovných příležitostech (AGG).

  12. Ustanovení o ochraně dat k nasazení a používání Facebooku

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

  Sociální síť je internetové sociální místo pro setkávání, je to online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetové komunitě umožňuje poskytování osobních nebo firemních informací. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a vzájemné propojování prostřednictvím požadavků na přátelství.

  Provozovatelem sítě Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů je, pokud dotčená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  Při každé návštěvě jednotlivé stránky těchto internetových stránek, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování, a do které byla integrována komponenta Facebook (Facebook plugin), je internetový prohlížeč v informačním systému dotčené osoby příslušnou komponentou Facebook naveden ke stažení a zobrazení příslušné komponenty Facebook od společnosti Facebook. Celkový přehled všech zásuvných modulů Facebook je možno získat na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. V rámci tohoto technického procesu získá Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

  Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na Facebooku, rozpoznává Facebook při každé návštěvě dotčené osoby na webových stránkách a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní stránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponenta Facebook shromažďuje a přiřazuje je prostřednictvím Facebooku k příslušnému účtu dotčené osoby na Facebooku. Pokud dotčená osoba stiskne některé z tlačítek Facebook integrovaných na našich internetových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud dotyčná osoba napíše komentář, přiřadí Facebook tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu dotčené osoby na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

  Pokud je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena na Facebooku, obdrží komponenta Facebook vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku; to proběhne nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu Facebook či nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takovéto přenášení této informace na Facebook, pak může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

  Datová politika publikovaná společností Facebook, která se nachází na adrese de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Také vysvětluje, jaké možnosti nabízí společnost Facebook na ochranu soukromí dotčené osoby. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat společnosti Facebook. Takovéto aplikace může dotčená osoba použít k potlačení přenosu dat společnosti Facebook.

  13. Zásady ochrany osobních údajů při nasazení a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro internetovou analýzu. Internetová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek. Služba internetové analýzy mj. shromažďuje údaje o tom, ze které internetové stránky se dotčená osoba dostala na danou internetovou stránku (tzv. odkazovače), které navštívila podstránky dané internetové stránky, nebo kolikrát a jakou dobu si podstránku prohlížela. Internetová analýza se používá převážně k optimalizaci internetové stránky a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

  Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Osoba odpovědná za zpracování používá pro internetovou analýzu přes Google Analytics doplněk "_gat._anonymizeIp". Pokud dotčená osoba na naši webovou stránku vstupuje z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, je prostřednictvím tohoto dodatku zkrácena a anonymizována IP adresa připojení k internetu dotčené osoby.

  Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich internetových stránkách. Společnost Google využívá získaná data a informace mimo jiné k vyhodnocení využívání našich internetových stránek, k tomu, aby pro nás sestavovala online přehledy o aktivitě na našich internetových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich internetových stránek.

  Google Analytics v informačním systému dotčené osoby uloží soubor cookie. Co jsou soubory cookie, bylo již vysvětleno výše. Uložení souboru cookie umožní společnosti Google analýzu používání našich internetových stránek. Při každé návštěvě jednotlivé stránky těchto internetových stránek, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování, a do které byla integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v informačním systému dotčené osoby příslušnou komponentou Google Analytics automaticky naveden ke stažení dat za účelem online analýzy do společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa dotčené osoby, které společnosti Googlu slouží mimo jiné k tomu, aby zjistila původ návštěvníka a kliknutí a v důsledku toho umožnila vyúčtování provizí.

  Pomocí souboru cookies jsou ukládány osobní informace, například čas přístupů, místo, ze kterého přístup proběhl a četnost návštěv našich internetových stránek dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou přeneseny společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předává tyto osobní údaje získané technickými prostředky za určitých okolností třetím osobám.

  Dotčená osoba může kdykoli zabránit ukládání souborů cookie našimi internetovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, jak již bylo popsáno výše, čímž trvale zakáže ukládání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by zabránilo také tomu, aby společnost Google uložila soubor cookie do informačního systému dotčené osoby. Navíc je možno již uložený soubor cookie Google Analytics v internetovém prohlížeči nebo pomocí jiných softwarových aplikací kdykoliv vymazat.

  Dotčená osoba má dále možnost, napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto internetových stránek a zpracování těchto údajů. Za tímto účelem si musí dotčená osoba stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na následující adrese tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu o tom, že službě Google Analytics nesmějí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za vyjádření nesouhlasu. Pokud je systém informačních technologií dotčené osoby později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí dotčená osoba doplněk prohlížeče znovu nainstalovat a službu Google Analytics znovu zakázat. Pokud je doplněk prohlížeče dotčenou osobou nebo jinou osobou v oblasti její kontroly odinstalován nebo deaktivován, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

  Z technických a organizačních důvodů jsou osobní a firemní údaje u všech akcí zaznamenávány do protokolů a pravidelně vyhodnocovány určitými oprávněnými osobami.

  Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/ a na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html. Služba Google Analytics je podrobněji vysvětlena pod tímto odkazem

  https://www.google.com/intl/de_de/analytics.

  DEMOGRAFICKÉ CHARAKTERISTIKY V GOOGLE ANALYTICS

  Tato webová stránka používá "demografické charakteristiky" služby Google Analytics. Tím mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z inzerce založené na zájmech společnosti Google az údajů o návštěvnících třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli zakázat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google, nebo můžete obecně zakázat shromažďování svých údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v části „Odmítnutí sběru dat“.

  14. Zásady ochrany osobních údajů při nasazení a používání služby Google Remarketing

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty Google Remarketing. Remarketing Google je funkcí služby Google AdWords, která umožňuje firmám zobrazovat reklamy uživatelům internetu, kteří již dříve navštívili internetové stránky společnosti. Integrace služby Google Remarketing proto společnosti umožňuje vytvářet uživatelsky přizpůsobenou reklamu a umožnit tak uživatelům internetu zobrazování reklamy založené na zájmových kritériích.

  Provozovatelem komponenty Google Remarketing je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

  Účelem služby Google Remarketing je zobrazování reklamy přizpůsobené podle zájmových kritérií. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovat reklamy prostřednictvím reklamní sítě Google, nebo je zobrazovat na jiných internetových stránkách, které jsou přizpůsobené podle individuálních potřeb a zájmů uživatelů internetu.

  Google Remarketing v informačním systému dotčené osoby uloží soubor cookie. Co jsou soubory cookie, bylo již vysvětleno výše. Uložením souboru cookie bude Google schopen rozpoznat znovu návštěvníka na našich internetových stránkách, pokud následně zobrazí internetové stránky, které jsou rovněž členem reklamní sítě Google. Při každé návštěvě webových stránek, na kterých byla služba Google Remarketing integrována, se internetový prohlížeč dotčené osoby automaticky identifikuje se společností Google. V rámci tohoto technického procesu získává Google informace o osobních údajích, jako je IP adresa nebo chování uživatele při prohlížení, které Google používá mimo jiné k zobrazování reklamy relevantní podle zájmů.

  Soubor cookie slouží k ukládání osobních údajů, jako jsou např. internetové stránky dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tak tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou přeneseny společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předává tyto osobní údaje získané technickými prostředky za určitých okolností třetím osobám.

  Dotčená osoba může kdykoli zabránit ukládání souborů cookie našimi internetovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, jak již bylo popsáno výše, čímž trvale zakáže ukládání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by zabránilo také tomu, aby společnost Google uložila soubor cookie do informačního systému dotčené osoby. Navíc je možno již uložený soubor cookie Google Analytics v internetovém prohlížeči nebo pomocí jiných softwarových aplikací kdykoliv vymazat.

  Dotčená osoba má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě Google na základě zájmů. Za tímto účelem musí dotčená osoba vyvolat z každého internetového prohlížeče, který používá, odkaz www.google.de/settings/ads a provést tam požadovaná nastavení.

  Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  15. Zásady ochrany osobních údajů při nasazení a používání služby Google AdWords

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce služby Google AdWords. Služba Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávače Google i v reklamní síti Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi stanovit předem klíčová slova, pomocí kterých se bude ve výsledcích vyhledávače Google zobrazovat reklama výlučně tehdy, když uživatel pomocí vyhledávače zobrazí výsledek relevantní pro klíčová slova. V síti Google jsou reklamy distribuovány na tematicky relevantní internetové stránky pomocí automatizovaného algoritmu a podle předem definovaných klíčových slov.

  Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.Google.

  Účelem služby Google AdWords je propagace naší internetové stránky zobrazováním zájmově relevantních reklam na internetových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a zobrazování cizích reklam na našich internetových stránkách.

  Pokud dotčená osoba přijde na naši internetovou stránku prostřednictvím reklamy Google, je do informačně technologického systému dotčené osoby ze strany Googlu uložen tzv. cookie pro konverzi. Co jsou soubory cookie, bylo již vysvětleno výše. Soubor cookie pro konverzi ztratí po třiceti dnech svou platnost a neslouží k identifikaci dotčené osoby. Pokud je soubor cookie pro konverzi ještě platný, je možno s jeho pomocí zjistit, zda byly na naší internetové stránce zobrazeny určité podstránky, například nákupní košík online obchodního systému. Soubor cookie pro konverzi umožňuje nám i Googlu zjistit, zda dotčená osoba, která přišla na naše internetové stránky prostřednictvím reklam vytvořených reklamou AdWords, tj. vygenerovala obrat, to znamená, zda dokončila nebo přerušila nákup.

  Data a informace získané použitím cookies pro konverzi používá Google k vytváření statistik návštěvnosti naší internetové stránky. Tyto statistiky návštěvnosti naopak využíváme k tomu, abychom zjistili celkový počet návštěvníků, kteří k nám byli přesměrováni prostřednictvím reklam AdWords, to znamená ke zjišťování úspěchu nebo neúspěchu v příslušné reklamy AdWords a pro budoucí optimalizaci našich reklam AdWords. Naše firma ani naši reklamní zákazníci služby AdWords nezískávají od Googlu informace, pomocí kterých by bylo možno identifikovat dotčenou osobu.

  Soubor cookie pro konverzi slouží k ukládání osobních údajů, jako jsou např. internetové stránky dotčenou osobou. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tak tyto osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení používaného dotčenou osobou přeneseny společnosti Google do Spojených států amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google předává tyto osobní údaje získané technickými prostředky za určitých okolností třetím osobám.

  Dotčená osoba může kdykoli zabránit ukládání souborů cookie našimi internetovými stránkami pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, jak již bylo popsáno výše, čímž trvale zakáže ukládání cookies. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by zabránilo také tomu, aby společnost Google uložila soubor cookie pro konverzi do informačního systému dotčené osoby. Navíc je možno již uložený soubor cookie Google AdWords v internetovém prohlížeči nebo pomocí jiných softwarových aplikací kdykoliv vymazat.

  Dotčená osoba má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě Google na základě zájmů. Za tímto účelem musí dotčená osoba vyvolat z každého internetového prohlížeče, který používá, odkaz www.google.de/settings/ads a provést tam požadovaná nastavení.

  Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  16. Ustanovení o ochraně dat k nasazení a používání Instagramu

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty služby Instagram. Instagram je služba, kterou je možno kvalifikovat jako audiovizuální platformu, která uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí a také šíření těchto údajů v jiných sociálních sítích.

  Provozovatelem služby Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

  Při každé návštěvě jednotlivé stránky těchto internetových stránek, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování, a do které byla integrována komponenta Instagram (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v informačním systému dotčené osoby příslušnou komponentou Instagram automaticky naveden ke stažení a zobrazení příslušné komponenty od společnosti Instagram. V rámci tohoto technického procesu získá Instagram informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

  Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na Instagramu, rozpoznává Instagram při každé návštěvě dotčené osoby na webových stránkách a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní podstránku dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponenta Instagram shromažďuje a přiřazuje je prostřednictvím Instagram k příslušnému účtu dotčené osoby na Instagram. Pokud dotčená osoba stiskne některé z tlačítek Instagram integrované na našich internetových stránkách, jsou takto přenesená data a informace přiřazeny osobnímu uživatelskému účtu Instagram dotčené osoby a společností Instagram uloženy a zpracovány.

  Pokud je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena na Instagram, obdrží komponenta Instagram vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku; to proběhne nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu Instagram či nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takovéto přenášení této informace na Instagram, pak může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Instagramu.

  Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na adrese help.instagram.com/155833707900388 a na adrese www.instagram.com/about/legal/privacy/.

  17. Ustanovení o ochraně dat k nasazení a používání LinkedIn

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty společnosti LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociální, která uživatelům umožňuje spojit se s existujícími obchodními kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty. LinkedIn používá více než 400 milionů registrovaných osob ve více než 200 zemích. Díky tomu je LinkedIn v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

  Provozovatelem LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Za záležitosti ochrany dat na území USA je odpovědná společnost LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

  Při každé jednotlivé návštěvě naší internetové stránky, která obsahuje komponentu LinkedIn (plug-in LinkedIn), způsobí tato komponenta, že si prohlížeč používaný dotčenou osobu stáhne odpovídající zobrazení komponenty LinkedIn. Další informace o zásuvných modulech LinkedIn je možno získat na adrese developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu získá LinkedIn informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

  Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na LinkedIn, rozpoznává LinkedIn při každé návštěvě dotčené osoby na webových stránkách a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní stránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponenta LinkedIn shromažďuje a přiřazuje je prostřednictvím LinkedIn k příslušnému účtu dotčené osoby na LinkedIn. Pokud dotčená osoba stiskne některé z tlačítek LinkedIn integrovaných na našich internetových stránkách, přiřadí LinkedIn tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu dotčené osoby na LinkedIn a uloží tyto osobní údaje.

  Pokud je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena na LinkedIn, obdrží komponenta LinkedIn vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku; to proběhne nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu LinkedIn či nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takovéto přenášení této informace na LinkedIn, pak může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na LinkedIn.

  LinkedIn nabízí na www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnost, odvolat e-mailové zprávy, SMS zprávy a cílené reklamy a spravovat nastavení reklam. LinkedIn dále využívá partnery, jako je Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou ukládat soubory cookie. Takovéto soubory cookie je možno odmítnout na adrese www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidla pro soubory cookie služby LinkedIn jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

  18. Ustanovení o ochraně dat k nasazení a používání Twitteru

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty Twitter. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikrobloggingová služba, kde mohou uživatelé publikovat a šířit tzv. Tweety, krátké zprávy, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou dostupné každému, tedy i osobám, které nejsou na Twitteru přihlášené. Tweety jsou zobrazeny takzvaným followerům daného uživatele. Followeři jsou jiní uživatelé Twitteru, kteří sledují tweety určitého uživatele. Dále Twitter umožňuje, oslovit prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů široké publikum.

  Provozovatelem služby Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

  Při každé návštěvě jednotlivé stránky těchto internetových stránek, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování, a do které byla integrována komponenta Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč v informačním systému dotčené osoby automaticky příslušnou komponentou Twitter naveden ke stažení a zobrazení příslušné komponenty Twitter od společnosti Twitter. Další informace o zásuvných modulech Twitter je možno získat na adrese about.twitter.com/de/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu získá Twitter informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Účelem integrace komponenty Twitter je, umožnit našim uživatelům další šíření obsahu těchto internetových stránek, propagovat tyto internetové stránky v digitálním světě a zvýšit počet našich návštěvníků.

  Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na Twitteru, rozpoznává Twitter při každé návštěvě dotčené osoby na webových stránkách a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní stránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponenta Twitter shromažďuje a přiřazuje je prostřednictvím Twitter k příslušnému účtu dotčené osoby na Twitter. Pokud dotčená osoba stiskne některé z tlačítek Twitter integrované na našich internetových stránkách, jsou takto přenesená data a informace přiřazeny osobnímu uživatelskému účtu Twitter dotčené osoby a společností Twitter uloženy a zpracovány.

  Pokud je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena na Twitter, obdrží Twitter vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku; to proběhne nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu Twitter či nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takovéto přenášení této informace na Twitter, pak může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Twitteru.

  Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn jsou k dispozici na adrese twitter.com/privacy.

  19. Ustanovení o ochraně dat k nasazení a používání Xingu

  Osoba odpovědná za zpracování integrovala na této internetové stránce komponenty Xing. Xing je internetová sociální, která uživatelům umožňuje spojit se s existujícími obchodními kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na Xing založit svůj vlastní osobní profil. Firmy mohou na Xingu například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky pracovních míst.

  Provozovatelem služby Xing je společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Deutschland.

  Při každé návštěvě jednotlivé stránky těchto internetových stránek, která je provozována osobou odpovědnou za zpracování, a do které byla integrována komponenta Xing (Xing plugin), je internetový prohlížeč v informačním systému dotčené osoby automaticky příslušnou komponentou Xing naveden ke stažení a zobrazení příslušné komponenty Xing od společnosti Xing. Další informace o zásuvných modulech Xing je možno získat na adrese dev.xing.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu získá Xing informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila.

  Pokud je dotčená osoba zároveň přihlášena na Xingu, rozpoznává Xing při každé návštěvě dotčené osoby na webových stránkách a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší internetové stránce, kterou konkrétní stránku našich internetových stránek dotčená osoba navštívila. Tyto informace komponenta Xing shromažďuje a přiřazuje je prostřednictvím Xingu k příslušnému účtu dotčené osoby na Xingu. Pokud dotčená osoba stiskne některé z tlačítek Xing integrovaných na našich internetových stránkách, například tlačítko „Share“, přiřadí Xing tuto informaci k osobnímu uživatelskému účtu dotčené osoby na Xingu a uloží tyto osobní údaje.

  Pokud je dotčená osoba v okamžiku zobrazení naší internetové stránky současně přihlášena na Xingu, obdrží Xing vždy informaci o tom, že dotčená osoba navštívila naši internetovou stránku; to proběhne nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikla na komponentu Xing či nikoliv. Pokud si dotčená osoba nepřeje takovéto přenášení této informace na Xing, pak může tomuto přenosu zabránit tím, že se před zobrazením našich internetových stránek odhlásí ze svého účtu na Xingu.

  Datová politika publikovaná společností Xing, která se nachází na adrese www.xing.com/privacy, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Xingu. Xing dále na adrese www.xing.com/app/share zveřejnil informace o ochraně osobních údajů pro tlačítko XING Share.

  20. Právní základ pro zpracování

  Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro procesy zpracování, při kterých získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nutné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jak je tomu například v případě procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby nebo plnění, pak je zpracování založeno na čl. 6 I písm. b GDPR. Totéž platí pro procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například plnění daňových povinností, pak je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů vyžadováno k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby. Bylo by tomu tak například v případě, že by byl zraněn návštěvník našeho závodu, a jeho jméno, věk, zdravotní pojišťovna nebo jinou důležitou informaci by bylo nutno předat lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by bylo zpracování založeno na čl. 6 I písm. d GDPR. Nakonec mohou být procesy zpracování založeny na článku 6 I písm. f GDPR. Na tomto právním základě jsou založeny procesy zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí osoby, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby. Takovéto procesy zpracování jsou povoleny zejména proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Zastával tedy názor, že by bylo možno předpokládat oprávněný zájem, pokud je dotčená osoba zákazníkem odpovědné osoby (důvod zvážení 47, věta 2 GDPR).

  21. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje odpovědná osoba nebo třetí osoba

  Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem realizace naší obchodní činnosti ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

  22. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

  Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty jsou odpovídající údaje rutinním způsobem smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

  23. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nutnost uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

  Informujeme Vás o tom, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nutné, aby nám dotčená osoba poskytla osobní údaje, které musíme následně zpracovávat. Dotčená osoba je například povinna, poskytnout nám osobní údaje, pokud s ní naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by s dotčenou osobou nebylo možno uzavřít smlouvu. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou se musí dotčená osoba obrátit na naše zaměstnance. Náš zaměstnanec dotčenou osobu v jednotlivých případech informuje, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je požadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost, poskytnout osobní údaje, a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

  24. Existence automatizovaného rozhodování

  Jako společnost vědomá si své odpovědnosti se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

  25. Aumago

  Tyto internetové stránky používají soubory cookie Google DoubleClick (Floodlights). Doubleclick je služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele. Používají se k vyhodnocování využití těchto internetových stránek. Shromážděné údaje jsou vyhodnocovány pouze pro statistické účely a v anonymizované podobě. Vašemu prohlížeči je přitom přiřazeno pseudonymní identifikační číslo (ID). Soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie můžete tak, že stáhnete a nainstalujete rozšiřující modul prohlížeče na následujícím odkazu pod bodem Rozšíření pro deaktivaci DoubleClick. Případně můžete soubory cookie Doubleclick deaktivovat na stránce Digital Advertising na následujícím odkazu.

  Tato internetová stránka používá Piwik, open source software pro statistické vyhodnocování návštěv uživatele. Piwik používá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči uživatele. Používají se k vyhodnocování využití těchto internetových stránek. Přitom jsou shromažďovány, zpracovávány a na serverech v Německu ukládány údaje pro vytváření anonymních profilů využití. Údaje zahrnují název načtené internetové stránky, soubor, datum a čas načtení, množství přenesených dat, oznámení o úspěšném načtení, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazovače (dříve navštívená stránka), adresa IP a žádající poskytovatel. Osobní adresa IP je bezprostředně po zpracování (identifikace společnosti založená na IP) anonymizována odstraněním posledního číselného bloku (maskování) a není také spojena se soubory cookie nebo jinými daty. Uživatelé mohou zabránit sledování soubory cookie odpovídajícím nastavením prohlížeče nebo kliknutím na následující odkaz (odhlášení).

  26. Využití Technologie SalesViewer®:

  Na této internetové stránce jsou pomocí technologie SalesViewer® společnosti SalesViewer® GmbH na základě oprávněných zájmů provozovatele internetových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) shromažďovány a ukládány údaje pro účely marketingu, průzkumu trhu a optimalizace.

  K tomu se používá kód založený na javascriptu, který slouží ke shromažďování údajů o firmě a používání. Údaje shromážděné touto technologií jsou zašifrovány prostřednictvím funkce, která není zpětně propojitelná (tzv. hašování). Údaje jsou okamžitě pseudoanonymizovány a nejsou používány k osobní identifikaci návštěvníka těchto stránek.

  Shromažďování a ukládání údajů je možno kdykoliv odmítnout s účinkem do budoucna tím, že kliknete na tento odkaz ZDE, abyste tak zabránili budoucímu shromažďování údajů prostřednictvím SalesViewer® v rámci této internetové stránky. Přitom je do vašeho zařízení pro tuto internetovou stránku uložen soubor cookie opt-out. Pokud v tomto prohlížeči vymažete soubory cookie, budete na tento odkaz muset kliknout znovu.

   

  Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která je činná jako Externí pověřenec pro ochranu údajů, ve spolupráci s Kolínský právník pro IT a ochranu dat Christian Solmecke.