Kontakt
  The clean solution

  Informace o ochraně dat pro zákazníky a zájemce

  podle čl. 13, 14 a 21 základního nařízení EU o ochraně údajů GDPR

  Wasser Welle

  Ochrana dat je pro nás důležitá. Následně vás informujeme, jak zpracováváme vaše data a jaké máte práva.

   

  1. Kdo je zodpovědný za zpracování dat a na koho se můžete obrátit?

  MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
  Englerstr. 3
  77652 Offenburg
  Tel.-Nr.: 0781/203-0
  E-Mail: datenschutz@meiko.de
  Internet: www.meiko.de

  2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu údajů

  Christoph Boser
  Tel.-Nr.: 0781/203-0
  E-Mail: datenschutz@meiko.de

  3. Účely zpracování a právní podklady

  Vaše osobní údaje se zpracovávají dle ustanovení základního nařízení EU o ochraně údajů (GDPR), spolkového zákona o ochraně údajů BDSG a jiných relevantních předpisů o ochraně osobních údajů. Zpracování a využití jednotlivých dat závisí na dohodnutých a požadovaných službách.

  3.1 Poskytnutí souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR)

  Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, je příslušný souhlas právním základem pro zde uvedené zpracování. Souhlasy můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.

  3.2 Plnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro provádění našich smluv a dohod. Dále jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro provádění opatření a činností v rámci předsmluvních vztahů.

  3.3 Plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 c GDPR)

  Zpracováváme vaše osobní údaje, je-li to nutné pro splnění právních povinností (např. obchodní, daňové zákony). Dále zpracováváme vaše data příp. plnění daňových kontrolních a ohlašovacích povinností i archivaci dat za účelem ochrany a bezpečnosti dat i kontroly daňových a jiných úřadů. Nadto může být zveřejnění osobních údajů potřebné v rámci úředních/soudních opatření za účelem provedení důkazů, trestního stíhání nebo prosazení občanskoprávních nároků.

  3.4 Oprávněný požadavek nás nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 f GDPR)

  Mimoto můžeme použít vaše osobní údaje na základě zvážení našich zájmů nebo zájmů třetích stran pro zachování oprávněného zájmu. To se uskutečňuje k následujícím účelům:

  • Kontrola a optimalizace postupu pro analýzu potřeb a přímé oslovení zákazníků.
  • pro reklamu nebo průzkum trhu, pokud jste využívání vašich dat nezakázali.
  • pro omezené uložení vašich dat, pokud není vymazání kvůli zvláštnímu druhu uložení není možné nebo jen s nepřiměřeně vysokými náklady.
  • pro další vývoj služeb a výrobků i stávajících systémů a procesů.
  • pro statistické vyhodnocení nebo pro analýzy trhů.
  • pro interní a externí průzkumy a/nebo kontroly bezpečnosti.
  • pro certifikace soukromoprávních nebo úředních záležitostí.

  4. Kategorie soukromých údajů, které zpracováváme

  Jsou zpracovávány následující údaje:

  • Osobní údaje (jméno, datum narození, povolání/odvětví a srovnatelná data)
  • Kontaktní data (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a srovnatelná data)
  • Historie zákazníka

  Dále zpracováváme osobní údaje z veřejných zdrojů (např. internet, média, tisk)

  5. Kdo obdrží vaše data?

  Vaše osobní údaje předáváme v rámci našeho podniku dále oblastem, které tyto údaje potřebují k plnění smluvních a zákonných povinností popř. k prosazení našich oprávněných zájmů.

  Kromě toho mohou vaše údaje získat následující místa:

  • námi nasazení zpracovatelé zakázek (čl. 28 GDPR), poskytovatelé služeb pro podpůrné činnosti a další odpovědní ve smyslu GDPR, zvláště v oblastech IT služeb, logistiky, kurýrních služeb, tiskařských služeb, externích výpočetních center, podpora/údržba IT aplikací, archivace, zpracování dokladů, účetnictví a controlling, zničení dat, nákup/pořízení, správa zákazníků, zásilkové obchody, marketing, telefonie, management internetových stránek, daňové poradenství, výkon auditorských služeb, kreditní instituce
  • veřejná místa a instituce existuje-li zákonná nebo úřední povinnost, podle které jsme povinni podat o datech informaci, hlášení nebo je předat dál
  • ostatní místa, pro která jste nám udělili souhlas se zprostředkováním dat.

  6. Zprostředkování vašich dat třetím zemím nebo mezinárodní organizaci

  Je prováděno zpracování dat mimo EU popř. EHP.

  7. Jak dlouho vaše data ukládáme?

  Je-li to nutné, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu našich obchodních vztahů, to zahrnuje také uzavření a vyřizování smlouvy.

  Nadto podléháme různým povinnostem uchovávání a dokumentace, které mj. vyplývají z obchodního zákoníku (OZ) a daňového řádu (DŘ). Zde uvedené lhůty pro přechování příp. dokumentaci činí až deset let po ukončení obchodního vztahu popř. předsmluvního právního vztahu.

  Nakonec se doba ukládání posuzuje také podle zákonných promlčecích lhůt, které mohou například podle §§ 195 ff. občanského zákoníku (OZ) činit zpravidla tři roky, v určitých případech ale také až do třiceti let.

  8. Do jaké míry existuje v jednotlivých případech automatizované nalezení rozhodnutí?

  My nepoužíváme žádné čistě automatizované rozhodovací postupy dle článku 22 GDPR. Pokud bychom měli tento postup v jednotlivých případech použít, budeme vás o tom zvlášť informovat, je-li to stanoveno zákonem.

  9. Vaše práva na ochranu dat

  Máte právo na informace dle čl. 15 GDPR, právo na opravu dle čl. 16 GDPR, právo na vymazání dle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR i právo na přenosnost dat dle čl. 20 GDPR. Nadto je k dispozici právo na stížnost u orgánu, vykonávajícího dozor nad ochranou dat (čl. 77 GDPR). V zásadě máme dle článku 21 GDPR právo odmítnout zpracování osobních údajů. Toto právo na odmítnutí ovšem platí pouze při existenci zcela zvláštních okolností vaší osobní situace, přičemž práva našeho podniku mohou příp. vašemu právu na odmítnutí odporovat. Chcete-li některé z těchto práv uplatnit, obraťte se prosím na našeho inspektora ochrany údajů (datenschutz@meiko.de)

  10. Rozsah vašich povinností poskytnout nám vaše data

  Máte poskytnout pouze ta data, která jsou potřebná pro navázání a uskutečnění obchodního vztahu nebo pro předsmluvní vztah nebo k jejichž získávání jsem povinni ze zákona. Bez těchto dat nejsme zpravidla schopni smlouvu uzavřít nebo uskutečnit. To se může vztahovat i na data potřebná později v rámci obchodního vztahu. Pokud od vás požadujeme toto přesahující dat, budete zvláště upozorněni na dobrovolnost poskytnutí těchto údajů.

  11. Informace o vašem právu na odmítnutí čl. 21 GDPR

  Máte kdykoli právo podat námitku proti zpracovávání vašich dat, které probíhá na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR (Zpracování dat na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 e GDPR (Zpracování dat ve veřejném zájmu), jsou-li k tomu důvody, které vyplývají z vaší zvláštní situace. To platí také pro profilování vycházející z tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.

  Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže můžeme prokázat závazné důvody pro toto zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje příp. také pro účely přímého marketingu. Nechcete-li dostávat žádnou reklamu, máte kdykoli právo, vznést proti tomu námitku. Tuto námitku do budoucna zohledníme.

  Vaše data již nebudeme zpracovávat za účelem přímé reklamy, pokud jste zpracování k tomuto účelu odmítli. Toto zamítnutí můžete neformálně poslat na adresu uvedenou pod bodem 1.

  12. Vaše právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu

  Máte právo na stížnost u orgánu, vykonávajícího dozor nad ochranou dat (čl. 77 GDPR).

  Našim příslušným dozorčím úřadem je:

  Zemský pověřenec pro ochranu dat a svobodu informací Bádenska-Württemberska
  Königstrasse 10 a
  70173 Stuttgart
  Telefon: 0711/615541-0
  poststelle@lfdi.bwl.de